Stadgar

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

1 § NAMN OCH HEMORT


Föreningens namn är Finlands Svenska Kommunalförening r.f. och dess hemort Helsingfors stad.


2 § SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER


Föreningens syfte är att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

För att fullfölja sitt syfte skall föreningen ordna kommunaldagar och informationstillfällen.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen mottaga donationer och understöd.

3 § MEDLEMSAVGIFT


Föreningens medlemmar är skyldiga att årligen före utgången av juni månad betala en medlemsavgift som fastställts av årsmötet.

4 § STYRELSEN


Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande och fyra andra ordinarie medlemmar samt fyra suppleanter, som alla utses vid årsmötet.


Mandattiden för styrelsemedlemmarna är tiden mellan årsmötena.


Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, en sekreterare och en kassör.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hen har förhinder på kallelse av viceordförande då de anser att det behövs eller då minst tre styrelsemedlemmar så kräver.

5 § FÖRENINGENS NAMNTECKNARE


Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande och vice ordförande medräknade, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet.


Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val avgör dock lotten.


Föreningens namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans eller någon av dessa tillsammans med sekreteraren eller kassören.

6 § RÄKENSKAPERNA

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.


Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast 2 veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

7 § KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN

Kallelse till föreningens möten skall tillställas medlemmarna skriftligen senast sju dagar före mötet.

8 § FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av april månad.


Ett extra möte skall hållas då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst tio procent av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för behandling av ett särskilt angivet ärende.

9 § ÅRSMÖTE

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:


  1. Mötet öppnas.

  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

  4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

  5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.

  6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.

  7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs.

  8. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.