Vi ser efter dina uppgifter

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Finlands svenska kommunalförening,https://www.kommunalforeningen.fi/

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera vår verksamhet samt att förverkliga både dina och föreningens rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Utöver medlemsregistret sparar föreningen också uppgifter om deltagare i evenemang och i föreningens verksamhet.

Mottagare av personuppgifterna

Dina personuppgifter hanteras av föreningens styrelse.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Uppgifter som lagras

Föreningen sparar uppgifter om medlemmar för att sköta administrationen av medlemsavgifter och för distributionen av Magasinet Kommuntorget. För detta ändamål delas uppgifter med Finlands Kommunförbund rf. Uppgifter som sparas inkluderar namn, adress, e-postadress tidpunkt för medlemskap och deltagande i föreningens verksamhet.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannens byrå.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.